Насекоми

БИО-КИЛ – препарат против вредители като акари, стoножки, хлебарки, паяци и други битови неприятели

Област / области на приложение: За борба с летящи и пълзящи насекоми в битови сгради, индустриални обекти за производство и търговия с храни, здравни и лечебни заведения, транспортни средства, животновъдни ферми. Препарат против вредители като акари, стoножки и хлебарки както и паяци и други битови неприятели.

Състав: Циперметрин-10.0гр./100гр.

Начин на употреба: От биоцида се приготвят водни работни разтвори за пръскане на хотели,жилища,сайванти, обори, постелите на овце, кози, крави, свине, птици, кучета.Третират се местата, където инсектицидите живеят и се крият. Прилага се чрез пръскане с гръбни, ръчни и моторни пръскачки. Да не попада върху храна и фураж.

Работен разтвор: 2ml от разтвора се разтваря в 1L вода.Преди употреба да се разклати добре.

Разходна норма: 5Lработенразтвор/100кв.м

Вид на биоцидния препарат – течност

Категория на потребление: – професионална и масова

Стъклени шишета 9, 10, 20, 50 ml
Пластмасови бутилки от 100, 200, 500, 1000 и 5000 ml.

Притежател на лиценза за употреба:
Джортани ЕООД
гр. Пещера
Ул. Владимир Рилски №32
МЗ №1271-1/11.04.2012г.

Насекоми

BIO KILL NEO И BEST KILLER – биоциден инсектицид предназначен за борба с пълзящи и летящи насекоми /мухи, комари, хлебарки, мравки/

Aктивните вещества:
Циперметрин cis/trans +/- 40/ 60 – 0.1 g/100 g
Тетраметрин – 0.05 g/100 g
Пиперонил бутоксид – 0.1 g/100 g

Продуктът е разрешен както за масова така и за професионална употреба. Главна група 3 Контрол на вредители. Вид на биоцида – течност. Продуктов тип 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:Инсектицид за борба с летящи (мухи, комари) и пълзящи (хлебарки, мравки) насекоми в битови сгради, индустриални обекти, обекти за производство и търговия с храни, здравни и лечебни заведения, транспортни средства, животновъдни ферми.

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Биоцидът е готов за употреба. Разклатете добре спрей-бутилката преди употреба. Преди обработка помещенията да се освободят от хора, животни, домашни любимци, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариумни, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушния филтър на аквариума. Употреба срещу летящи насекоми (комари, мухи): Пръскат се повърхностите, по които насекомите кацат (около прозорците, вратите, горната част на помещенията и др.). Употреба срещу пълзящи насекоми (хлебарки, мравки): Пръскат се местата, където се срещат насекомите, напр. подови первази, места за съхранение, около ВиК тръби, рамки на врати и прозорци, около и зад хладилници, шкафове, мивки, печки, по пукнатини и цепнатини

Разходна норма: 1 L продукт на 20 m2 повърхност. Интервал между отделните третирания: Обработката може да се повтори при необходимост. Достъп на хора и животни до третираните зони: След изсъхване на повърхностите и добро проветряване в продължение на 1 час.

Съхранение: Съхранявайте на хладно и сухо място. Съхранявайте само в оригиналния съд. Съхранявайте контейнера на добре проветриво място. Пазете от източници на топлина. Съхранявайте далеч от хранителни продукти. Препоръчителна температура на съхранение между 15 -25 °С.

Навигация