Плъхове и мишки

RATMATT ПАСТА – 100g 150g 200g 500g 10kg

Активно вещество:Бродифакум ( N°CAS 56073-10-0) 0.0025 g / 100 g. Главна група 3 Контрол на вредители Продуктов тип 14 Родентициди Съдържа: бродифакум. Област на приложение: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на паста за контрол числеността на синантропни гризачи – сив плъх (Rattus norvegicus) и домашна мишка (Mus musculus). Може да се използва вътре в сгради и около тях (до 0.5 m от стените им). Категория на потребителите: Масова и професионална

ИНСТРУКЦИИ, НАЧИН НА УПОТРЕБА И ДОЗИ Преди началото на третиране с отровната примамка е необходимо да се извърши предварителен оглед на заразената зона, за да се идентифицират видовете гризачи, местата на тяхната дейност и да се определи вероятната причина за нападението и интензитета му. Да се отстрани храната, която е лесно достижима за гризачите (например разсипани зърна или хранителни отпадъци) за да се подобри приемането на продукта и да се намали вероятността от повторно нахлуване. Обектът не трябва да се почиства непосредствено преди третиране, тъй като това смущава популацията на гризачите и прави приемането на примамки по-трудно постижимо. Продуктът следва да се използва само като част от интегрирана система за борба с вредителите, включваща, наред с друго мерки за хигиена и при възможност нехимични методи за контрол. Родентицидът да се поставя в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на препарата от деца и нецелеви животни. Примамките се фиксират вътре в отровната точка, за да не бъдат разпилявани от гризачите. Дератизационните кутии трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват. Те се поставят в засегантите от гризачите зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат. Където е възможно, кутите трябва да се закрепват за земята или за други конструкции, както и да се поставят на места, защитетни от наводняване. Заложените примамки трябва да се посещават често поне веднъж на 2-3 дни (при обработка срещу мишки) или на 5-7 дни (при обработка срещу плъхове) след началото на третирането и поне един път седмично след това, за да се провери дали се приемат от гризачите и да се презареждат, ако са изядени или повредени. Това продължава докато консумацията спре. Ако приемането на примамката е сравнително слабо, въпреки установената висока численост на вредителите, е необходимо дератизационните кутии да се преместят на други места или да се използва родентицид с друга формулация. Продуктът не е предназначен за дълготрайна употреба и не се използва като постоянни отровни точки. Обработката продължа максимум 35 дни. Ако през целия период на третиране примамките продължават да се изяждат и не се наблюдава спад в числеността на гризачите, трябва да се определи вероятната причина за това. След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи. Тогава трябва да се прецени възможността за употреба на неантикоагулантни или по-силни антикоагулантни родентициди, а също и използването на капани като алтернативна мярка за контрол.

Продуктът не трябва да се прилага директно върху почвата и в дупки на гризачи. Примамките не се използват за защита на селскостопански култури от гризачи. Да се избягва третиране с продукта при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни. Биоцидът е опасен за дивите животни. При употреба на обществени места третираните площи се маркират с поставяне на предупредителни табели, описващи риска от първични и вторични отравяния, както и мерките за оказване на първа помощ. По време и след приключване периода на третиране всички остатъци от примамката се събират и отстраняват по безопасен начин в съответствие с изискванията на националното законодателство. Да не се отварят сашетата с паста. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на продукта с кожата. След употреба и преди хранене да се измиват ръцете и изложената кожа. Умрелите гризачи се премахват на чести интервали по време на дератизацията, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. При някои обстоятелства може да се изисква ежедневна проверка. Да се използват подходящи ръкавици при работа с умрели животни. Мъртвите гризачи се поставят в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД.

НОРМИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:
За домашна мишка – две опаковки по 20 g (общо 40 g) на 100 m2.
За сив плъх – три до пет опаковки по 20 g (общо 60-100 g) на 100 m2.
За черен плъх – три до пет опаковки по 20 g (общо 60-100 g) на 100 m2.

Плъхове и мишки

РАТОЦИД ПЕЛЕТИ

Активно вещество:Бродифакум (N°CAS 56073-10-0) 0.0025 g / 100 g. Област на приложение: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за контрол числеността на синантропни гризачи – сив плъх (Rattus norvegicus) и домашна мишка (Mus musculus). Може да се ползва вътре в сгради и около тях (до 0.5 m от стените им). Категория на потребителите: Масова Съдържа: бродифакум..

ИНСТРУКЦИИ, НАЧИН НА УПОТРЕБА И ДОЗИ Преди началото на третиране с отровната примамка е необходимо да се извърши предварителен оглед на заразената зона, за да се идентифицират видовете гризачи, местата на тяхната дейност и да се определи вероятната причина за нападението и интензитета му. Да се отстрани храната, която е лесно достижима за гризачите (например разсипани зърна или хранителни отпадъци) за да се подобри приемането на продукта и да се намали вероятността от повторно нахлуване. Обектът не трябва да се почиства непосредствено преди третиране, тъй като това смущава популацията на гризачите и прави приемането на примамки по-трудно постижимо. Продуктът следва да се използва само като част от интегрирана система за борба с вредителите, включваща, наред с друго мерки за хигиена и при възможност нехимични методи за контрол (например използването на капани). Родентицидът да се поставя в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на препарата от деца и нецелеви животни. Примамките се фиксират вътре в отровната точка, за да не бъдат разпилявани от гризачите. Дератизационните кутии трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват. Те се поставят в засегантите от гризачите зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат. Където е възможно, кутите трябва да се закрепват за земята или за други конструкции, както и да се поставят на места, защитетни от наводняване. Заложените примамки трябва да се посещават често поне веднъж на 2-3 дни (при обработка срещу мишки) или на 5-7 дни (при обработка срещу плъхове) след началото на третирането и поне един път седмично след това, за да се провери дали се приемат от гризачите и да се презареждат, ако са изядени или повредени. Това продължава докато консумацията спре. Ако приемането на примамката е сравнително слабо, въпреки установената висока численост на вредителите, е необходимо дератизационните кутии да се преместят на други места или да се използва родентицид с друга формулация. Продуктът не е предназначен за дълготрайна употреба и не се използва като постоянни отровни точки. Обработката продължа максимум 35 дни. Ако през целия период на третиране примамките продължават да се изяждат и не се наблюдава спад в числеността на гризачите, трябва да се определи вероятната причина за това. След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи. Тогава трябва да се прецени възможността за употреба на неантикоагулантни или по-силни антикоагулантни родентициди, а също и използването на капани като алтернативна мярка за контрол.

Продуктът не трябва да се прилага директно върху почвата и в дупки на гризачи. Примамките не се използват за защита на селскостопански култури от гризачи. Да се избягва третиране с продукта при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни. Биоцидът е опасен за дивите животни. При употреба на обществени места третираните площи се маркират с поставяне на предупредителни табели, описващи риска от първични и вторични отравяния, както и мерките за оказване на първа помощ. По време и след приключване периода на третиране всички остатъци от примамката се събират и отстраняват по безопасен начин в съответствие с изискванията на националното законодателство. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на продукта с кожата. След употреба и преди хранене да се измиват ръцете и изложената кожа. Умрелите гризачи се премахват на чести интервали по време на дератизацията, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. При някои обстоятелства може да се изисква ежедневна проверка. Да се използват подходящи ръкавици при работа с умрели животни. Мъртвите гризачи се поставят в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти.

НОРМИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:
МИШКИ: 20 g – 40 g от примамката в една дератизационна кутия. Кутиите трябва да са разположени на разстояние минимум 5 m една от друга. ПЛЪХОВЕ: 100 g – 200 g от примамката в една дератизационна кутия. Кутиите трябва да са разположени на разстояние минимум 5 m една от друга.

Плъхове и мишки

РАТОЗАН ЖИТНА ПРИМАМКА

Активно вещество: Бродифакум ( N°CAS 56073-10-0) 0.005 g / 100 g
Съдържа още: Денатониум бензоат 0.001 g / 100 g

Главна група 3 Контрол на вредители. Продуктов тип 14 Родентициди. Съдържа: бродифакум Ратоцид Паста е готова за употреба родентицидна примамка, съдържаща активното вещество бродифакум, антикоагулант. Той е ефективно средство за борба с домашни мишки (Mus musculus), сиви плъхове (Rattus norvegicus), черни плъхове (Rattus rattus) дори и след един единствен прием. Ратоцид Паста съдържа горчив компонент, който предотвратява случайното му поглъщане от деца. Опаковката съдържа родентицидна примамка под формата на паста, предварително дозирана в пакетчета по 20 g.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на паста за контрол числеността на синатропни гризачи – сив плъх (Rattus norvegicus), черен плъх (Rattus rattus) и домашна мишка (Mus musculus). Може да се използва вътре и около жилищни и индустриални сгради (вкл. складове и трюмове на кораби), къщи и дворовете около тях, мазета, гаражи, сервизни помещения. След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи. Тогава трябва да се прецени възможността за употреба на неантикоагулантни или по-силни антикоагулантни родентициди, а също и използването на капани като алтернативна мярка за контрол.

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Пакетчетата (сашета) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелеви животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват. Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. Третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ. Заложените примамки се проверяват ежеседмично и се презареждат ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата. Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпът до примамката на деца, птици и нецелеви животни, особено за котки, кучета, прасета и домашни птици. Примамките да не се използват за защита на селскостопански култури от гризачи.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА: Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът не е предназначен за постоянна употреба: третирането трябва да продължи максимум 6 седмици. След приключване на периода на третиране всички остатъци от примамката се събират и отстраняват по безопасен начин в съответствие с изискванията на националното законодателство. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. Използвайте подходящи ръкавици при работа с умрелите животни. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в Областните Дирекции по Безопасност на Храните (ОДБХ), в съответствие с чл.259, ал.1 от Закона за Ветеринарномедицинската Дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл.259, ал.3 от ЗВМД. При инцидентно поглъщане незабавно да се потърси лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета. Биоцидът е опасен за диви животни и домашни любимци.

НОРМИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ: За домашна мишка – две опаковки по 20 g (общо 40 g) на 100 m2. За сив плъх – три до пет опаковки по 20 g (общо 60-100 g) на 100 m2. За черен плъх – три до пет опаковки по 20 g (общо 60-100 g) на 100 m2.