Плъхове и мишки

РАТОЗАН ЖИТНА ПРИМАМКА

Активно вещество: Бродифакум ( N°CAS 56073-10-0) 0.005 g / 100 g
Съдържа още: Денатониум бензоат 0.001 g / 100 g

Главна група 3 Контрол на вредители. Продуктов тип 14 Родентициди. Съдържа: бродифакум Ратоцид Паста е готова за употреба родентицидна примамка, съдържаща активното вещество бродифакум, антикоагулант. Той е ефективно средство за борба с домашни мишки (Mus musculus), сиви плъхове (Rattus norvegicus), черни плъхове (Rattus rattus) дори и след един единствен прием. Ратоцид Паста съдържа горчив компонент, който предотвратява случайното му поглъщане от деца. Опаковката съдържа родентицидна примамка под формата на паста, предварително дозирана в пакетчета по 20 g.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на паста за контрол числеността на синатропни гризачи – сив плъх (Rattus norvegicus), черен плъх (Rattus rattus) и домашна мишка (Mus musculus). Може да се използва вътре и около жилищни и индустриални сгради (вкл. складове и трюмове на кораби), къщи и дворовете около тях, мазета, гаражи, сервизни помещения. След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи. Тогава трябва да се прецени възможността за употреба на неантикоагулантни или по-силни антикоагулантни родентициди, а също и използването на капани като алтернативна мярка за контрол.

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Пакетчетата (сашета) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелеви животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват. Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. Третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ. Заложените примамки се проверяват ежеседмично и се презареждат ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата. Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпът до примамката на деца, птици и нецелеви животни, особено за котки, кучета, прасета и домашни птици. Примамките да не се използват за защита на селскостопански култури от гризачи.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА: Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът не е предназначен за постоянна употреба: третирането трябва да продължи максимум 6 седмици. След приключване на периода на третиране всички остатъци от примамката се събират и отстраняват по безопасен начин в съответствие с изискванията на националното законодателство. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. Използвайте подходящи ръкавици при работа с умрелите животни. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в Областните Дирекции по Безопасност на Храните (ОДБХ), в съответствие с чл.259, ал.1 от Закона за Ветеринарномедицинската Дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл.259, ал.3 от ЗВМД. При инцидентно поглъщане незабавно да се потърси лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета. Биоцидът е опасен за диви животни и домашни любимци.

НОРМИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ: За домашна мишка – две опаковки по 20 g (общо 40 g) на 100 m2. За сив плъх – три до пет опаковки по 20 g (общо 60-100 g) на 100 m2. За черен плъх – три до пет опаковки по 20 g (общо 60-100 g) на 100 m2.